Истекување во системот за масло?

Додајте во системот за масло едно пакување Engine Oil Stop Leak на секој 5 литри масло.